TC Velsen en ROC Nova creëren doorlopende leerlijn

Nog altijd wordt er gewerkt aan de onderwijsinhoud om de Vakroute nog completer, effectiever en bovenal arbeidsmarktgerichter te maken. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan een vloeiende overgang van vmbo naar mbo. Leerlingen sluiten de Vakroute namelijk af met een vmbo- én een mbo-diploma. Het Technisch College Velsen en ROC Nova zijn op dit gebied tot een vruchtbare samenwerking gekomen. Vakcollege Groep interviewde docent Dennis Engelhart van het TC Velsen hierover.

In januari sluit het TC Velsen een convenant met het ROC Nova College. Wat houdt het convenant in?
“Onze Vakcollege-leerlingen zullen tijdens de doorstroom van hun vmbo-opleiding Metaal naar de mbo-opleiding Werktuigbouw bij het Nova College veel minder dan voorheen een drempel ervaren. De docenten van beide scholen hebben intensief samen gewerkt om bijvoorbeeld te voorkomen dat lesstof dubbel wordt aangeboden. En er is een doorlopende begeleidingslijn gerealiseerd.”

Wat is een doorlopende begeleidingslijn?

“Ten eerste nemen leerlingen vanaf het vmbo hun oude vertrouwde mentor mee naar het mbo. Op het Technisch College Velsen is de mentor degene die de leerling door en door kent en hij is verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerling. Deze begeleiding wordt nu dus doorgetrokken naar het mbo. Zo worden stagebezoeken gewoon nog door de oude mentor gedaan. De intensieve begeleiding die de leerling gewend is op het vmbo loopt op deze manier door op het mbo.”

Wat verandert er nog meer voor leerlingen?

“Onderdelen van de lesstof die zij normaliter in het eerste jaar op het mbo krijgen, worden nu al vast behandeld en afgerond op het vmbo. De afronding van deze lesonderdelen wordt vastgelegd in portfolio’s door docenten van het vmbo en vervolgens erkend door docenten op het mbo. Daarbij hebben vmbo-docenten van het TC Velsen een grote rol in de plaatsing van leerlingen op hun vervolgopleiding. Zij geven een plaatsingsadvies over een leerling aan het docententeam van Werktuigbouw op het Nova College.”

Heeft het project de Sterkste Schakel hier aan bijgedragen? Zo ja, hoe?

“TC Velsen en het Nova College in Beverwijk hebben al een lange traditie van samenwerken. Om deze samenwerking een structurele status te geven, is de samenwerking drie jaar geleden geïntensiveerd met de oprichting van een projectgroep bestaande uit docenten en afdelingsleiders van beide scholen. Met deze projectgroep hebben we gewerkt aan het opzetten van de doorlopende leerlijn en de Vakroute geïmplementeerd op het vmbo. Het project de Sterkste Schakel heeft de intensieve samenwerking van de afgelopen maanden waarin we tot nieuwe en concrete afspraken gekomen zijn mogelijk maakt. Met de Sterkste Schakel is een nieuwe stap gezet in het opzetten van deze doorlopende leerlijn.”

Is er nog veel werk aan de winkel?

“Al het werk is achter de rug. Vooralsnog gelden de afspraken die gemaakt zijn binnen het project de Sterkste Schakel alleen voor de afdeling Metaaltechniek/Werktuigbouw, maar wij hebben de intentie om deze afspraken te verbreden, zodat ze voor alle afdelingen van het TC Velsen en Nova College Techniek kunnen gaan gelden.”

Wat adviseert u andere scholen die ook een dergelijke samenwerking willen opzetten?

“Het succes van deze samenwerking zit hem in de opzet ervan. Er is een projectteam bestaande uit docenten en afdelingsleiders van beide scholen, ondersteund door Vakcollege Groep, samengesteld. De mensen die betrokken zijn bij de opzet, gaan vervolgens de plannen ook uitvoeren. Dat is een belangrijke voorwaarde. Daarnaast zijn commitment en een gezamenlijk doel en belang liggen ten grondslag aan elke succesvolle samenwerking en hebben ook in de samenwerking tussen het Technisch College Velsen en het Nova College een belangrijke rol gespeeld.”