Ondersteuningspakket

Startende Vakcolleges en Vakcolleges die hun aanbod uitbreiden

Het jaar voordat u als school start als Vakcollege of start met het aanbieden van een nieuwe Vakroute staat in het teken van kennismaken met de uitgangspunten en randvoorwaarden van de Vakroute, deze inbedden in uw eigen school en het eigen maken van het werken met de Vakroute-leermiddelen. Om dit proces zo optimaal mogelijk te ondersteunen heeft Vakcollege Groep een samenhangend pakket van trainingen en advies samengesteld dat wij in overleg met het team inplannen en uitvoeren in het voorbereidende jaar bij u op school.

Inhoud pakket:

1. Maak een Plan van aanpak voor de invoering

In een gezamenlijk adviestraject zal Vakcollege Groep met de Vakroute coördinator en directie de stappen doornemen die komen kijken bij de invoering van de Vakroute op de school. Met behulp van een format geven wij u als school overzicht en kunt u zelf, indien gewenst met ondersteuning van onze adviseur, een projectplan voor de invoering opstellen met uiteraard een bijbehorende planning.

2. Training: Werken met de lesbrieven voor de Vakroute – De basis

In deze training staan de onderwijskundige uitgangspunten van de Vakroute centraal en leert u werken met de lesbrieven. Na afloop van deze training:

  • Heeft u inzicht in de onderwijskundige uitgangspunten van de Vakroute en kunt u dit vertalen naar uw eigen docentrol
  • Weet u hoe u als docent de lesbrieven van Vakcollege Groep en de uitgangspunten van de Vakroute kunt toepassen in uw eigen lespraktijk
  • Kunt u een beargumenteerde keuze maken voor de set van lesbrieven waarmee u wilt werken
  • Kunt u dit vertalen naar een periode- en jaarplanning
  • Heeft u inzicht in de manier waarop AVO-vakken geïntegreerd kunnen worden in de door u geselecteerde lesbrieven
  • Heeft u inzicht in de verschillende functies van beoordelen in de Vakroute

Doelgroep: Docenten Mens & Dienstverlenen en/of Techniek
Duur: 2 dagdelen

3. Training: Inrichting Vakroute binnen de vernieuwde beroepsgerichte examenprogramma’s

De invoering van de vernieuwde beroepsgerichte examenprogramma’s daagt Vakcolleges uit na te denken over de Vakroutes die zij aanbieden. Heeft u al nagedacht welke profiel- en keuzedelen u gaat aanbieden en wanneer? En welke lesbrieven daarbij passen? In deze training komen de verschillende aspecten en randvoorwaarden aan bod die van belang zijn voor de inrichting van de Vakroute binnen de vernieuwde examenprogramma’s op uw school. U gaat aan de slag met en wordt ondersteund bij het maken van een eerste ontwerp met behulp van de Vakrouteplanner. Na deze training:

  • Weet u welke aspecten van belang zijn voor de inrichting van de Vakroute binnen de vernieuwde examenprogramma’s
  • Kunt u criteria, die van belang zijn voor het bepalen van uw aanbod aan keuzedelen en de plaats daarvan binnen de Vakroute, toepassen op de situatie binnen uw eigen school
  • Heeft u zicht op de mogelijkheden hoe de Vakroute in het vmbo-deel aan kan sluiten op de domeinen en kwalificaties van het mbo. Daarmee kunt u in overleg met uw mbo-partner vorm en inhoud geven aan effectieve doorlopende leertrajecten en begeleidingslijnen
  • Heeft u voor uw school een eerste versie van de inrichting van de Vakroute binnen de vernieuwde examenprogramma’s en zicht op een mogelijke en/of gewenste doorontwikkeling in de komende leerjaren

Doelgroep: Vakroute coördinator Techniek en Mens & Dienstverlenen samen met teamleider
Duur: 2 dagdelen en afsluitend gesprek directie op locatie

4. Advisering door een onderwijsadviseur

Daarnaast ondersteunen onze onderwijsadviseurs u graag bij specifieke onderwerpen waar u vragen over heeft.