Samenwerking vmbo-mbo

De Vakroute is een samenwerking tussen vmbo, mbo en werkgevers. Samen zorgen zij voor een praktijkgerichte, contextrijke route, waarin jongeren een waardevol diploma behalen voor een goede kans op de arbeidsmarkt. De specifieke samenwerking tussen Vakcolleges en roc’s heeft twee belangrijke redenen: minder overlap in lesstof en het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten. Leerlingen die de Vakroute volgen zijn pas klaar als ze een arbeidsmarktkwalificatie op het mbo hebben behaald.

Vakcollege Groep ondersteunt Vakcolleges bij het ontwikkelen van duurzame geborgde samenwerking met partners in de regio.  Daarnaast heeft Vakcollege Groep van het Ministerie van OCW de opdracht gekregen om tien regionale samenwerkingsverbanden in te richten op het gebied van drempelloze doorstroom vmbo-mbo. In dit project wordt gewerkt aan het oplossen van knelpunten op het gebied van inhoudelijke, organisatorische en voorwaardelijke aspecten die belemmerend kunnen zijn voor de doorlopende leerroute.

Om een dergelijk regionaal samenwerkingsverband succesvol te laten zijn, is breed draagvlak nodig. De eerste projectregio’s zijn van start gegaan, maar we zijn nog op zoek naar regio’s waar een breed samengestelde groep van scholen (roc, vmbo’s en Vakcolleges) om tafel willen gaan om deze uitdaging op te pakken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rini Weststrate.