Veelgestelde vragen voor vmbo’s

De Vakroute is een opleiding in het vmbo en het mbo, waarbij veel wordt samengewerkt met werkgevers. Door het hele land zijn er Vakcolleges die de Vakroute aanbieden. De Vakroute kenmerkt zich door veel praktijklessen, gastlessen en stages, zodat praktisch ingestelde jongeren gemotiveerd een vak kunnen leren. Er is een Vakroute Techniek en een Vakroute Mens & Dienstverlenen. Deze routes leiden jongeren op tot vakmensen waar de arbeidsmarkt om staat te springen.

De Vakroute is het leertraject van vmbo tot en met mbo niveau 2, 3 of 4, dat wordt ingericht volgens de onderwijsvisie en kernwaarden van de Landelijke Vereniging van Vakcolleges.

Een Vakcollege is een vmbo-instelling die de Vakroute aanbiedt. Er zijn Vakcolleges verspreid over heel Nederland. Mbo-instellingen worden intensief betrokken bij de Vakroute en werken veel samen met Vakcolleges, maar noemen zich geen Vakcollege.
De Landelijke Vereniging van Vakcolleges is de organisatie achter de Vakroute. De Landelijke Vereniging van Vakcolleges ondersteunt, adviseert en faciliteert scholen die de Vakroute aanbieden.
De Vakroute kent twee hoofrichtingen: de Vakroute Techniek en de Vakroute Mens & Dienstverlenen. Leerlingen kiezen, voordat ze beginnen met de Vakroute, voor Techniek of voor Mens & Dienstverlenen. Na een eerste oriënterende fase kiezen leerlingen voor een profiel.

De Vakroute Techniek leidt leerlingen op voor de volgende profielen:

  • Bouwen, Wonen & Interieur
  • Produceren, Installeren & Energie
  • Mobiliteit & Transport

De Vakroute Mens & Dienstverlenen leidt jongeren op voor de volgende profielen:

  • Zorg & Welzijn
  • Economie & Ondernemen
  • Horeca, Bakkerij & Recreatie
De Vakroute is gericht op jongeren met een vmbo-advies die een praktische leerstijl hebben en die graag iets met techniek of iets met mensen willen doen. Dat kan zowel basis, kader, GL of TL zijn. De Vakroute kan worden afgerond op mbo-niveau 2, 3 of 4.
Jongeren krijgen op een Vakcollege uiteraard alle lessen die wettelijk verplicht zijn voor het behalen van een diploma. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan voorbereiding op de beroepspraktijk. Al vanaf het eerste jaar krijgt de leerling iedere week 10 tot 12 uur beroepsgericht onderwijs, waarin gewerkt wordt aan beroepsontwikkeling, persoonlijke groei en burgerschapsvorming. Er worden bedrijfsbezoeken en gastlessen georganiseerd, waardoor leerlingen zich goed kunnen oriënteren op het beroepenveld en hun eigen talenten. Vanaf leerjaar 3 lopen de leerlingen stage en kiezen ze een richting die goed past bij wat ze kunnen en willen en die een goede kans op werk biedt. Na het behalen van het vmbo-diploma, leren ze in die richting verder voor het mbo-diploma. Na 5, 6 of 7 jaar zijn leerlingen klaar voor een beroep op mbo-niveau 2, 3 en/of 4.
De Landelijke Vereniging van Vakcolleges heeft zowel voor de Vakroute Techniek als de Vakroute Mens & Dienstverlenen leermiddelen ontwikkeld. Deze leermiddelen zijn te downloaden vanaf deze website. De Landelijke Vereniging van Vakcolleges gaat uit van de uniciteit en deskundigheid van iedere school. Dit wil zeggen dat een Vakcollege de mogelijkheid moet hebben om eigen keuzes te maken. De leermiddelen voor de leergebieden Techniek & Vakmanschap en Mens & Dienstverlenen zijn zodanig opgebouwd dat vanaf leerjaar 1 wordt gewerkt aan het programma van toetsing en afsluiting en aan de leerdoelen op het gebied van beroepsontwikkeling, persoonlijke groei en burgerschapsvorming. Daarom adviseert de Landelijke Vereniging van Vakcolleges voor minimaal 60% de leermiddelen van de Landelijke Vereniging van Vakcolleges te gebruiken voor het beroepsgerichte onderwijs.
Met veel inzet is het mogelijk om de voorbereidingen in een half jaar te realiseren, optimaal is hiervoor een jaar de tijd te nemen. Vanzelfsprekend is dit ook afhankelijk van de stand van zaken op uw school. Vooral de teamvoorbereiding en communicatie binnen de school kosten over het algemeen tijd.
De Vakroute is gestoeld op een landelijk concept met een regionale inbedding. Vmbo, mbo en werkgevers in een regio geven de Vakroute vorm. De regie ligt bij een Vakcollege zelf. De landelijke formule bevat een aantal kernwaarden en kerneigenschappen die leidend zijn voor een Vakcollege.
Als een school een jaar voor invoering besluit te starten met de Vakroute, wordt veelal een Vakroute coördinator aangesteld voor een dag in de week en een drietal docenten voor een halve dag in de week. Op de formatie zijn echter veel factoren van invloed: liquiditeit van de school, ervarenheid van het team, draagvlak en medewerking binnen de school, overige taken van het team, etc. Om deze reden schrijven we vanuit de Landelijke Vereniging van Vakcolleges niets voor, maar adviseren wij u op dit gebied op maat via uw onderwijsadviseur.
De Vakroute kenmerkt zich door de samenwerking tussen vmbo, mbo en werkgevers. Hierdoor is er voor de leerling geen onderscheid merkbaar tussen onderbouw – bovenbouw vmbo en naar het mbo toe. Werkgevers zijn de gehele 6 jaar bij de opleiding betrokken. In leerjaar 1 en 2 door gastlessen en bedrijfsbezoeken te organiseren, in leerjaar 3 en 4 door stageplekken beschikbaar te stellen om in leerjaar 5 en 6 de leerlingen een leerwerkplek te bieden. Vanzelfsprekend is het niet mogelijk om de leerlingen in leerjaar 1 hetzelfde docententeam te bieden als in leerjaar 6. Bovendien is het de vraag of dat wel bevorderlijk is voor de ontwikkeling van de leerling.
Als u de Vakroute wilt aanbieden op uw school, betaalt u een jaarlijkse bijdrage aan de Landelijke Vereniging van Vakcolleges. Hiervoor ontvangt u onder andere leermiddelen, communicatiemiddelen, toegang tot het landelijk netwerk van Vakcolleges, advies op maat en een uitgebreid aanbod van trainingen.
De leerling kan de Vakroute afronden in vijf (mbo niveau 2), zes (mbo niveau 2/3) of zeven (mbo niveau 3/4) jaar. Leerlingen worden opgeleid tot vakman/vakvrouw, waarbij het hoogst haalbare wordt nagestreefd.
Nee, de Vakroute is geschikt voor zowel BOL- als BBL-leerlingen.
Hierop is geen eenduidig antwoord te geven. De Vakroute is een opleiding die uitgaat van maatwerk voor de leerling. Afhankelijk van de talenten en belangstelling van de leerling, kan een leerling die al goed weet wat hij/zij wil, heel gericht naar een beroep worden opgeleid. Voor de leerling die dit nog niet weet, bestaat de mogelijkheid om zich breder te oriënteren.
De Vakroute is een doorlopende leerlijn in het vmbo en het mbo, waardoor leerlingen zowel een vmbo-diploma als een mbo-diploma kunnen halen. Na 5, 6 of 7 jaar is een leerling opgeleid voor een beroep op mbo-niveau twee, drie of vier.
De klassen op een Vakcollege bestaan uit ongeveer 18 leerlingen. Dit is echter afhankelijk van de facilitaire mogelijkheden van een school en het aantal leerlingen dat zich aanmeldt. Indien er grotere klassen worden gevormd, is het mogelijk dat de leerlingen extra begeleiding krijgen in de vorm van een onderwijsassistent. Hierdoor wordt de begeleiding voor de leerlingen toch gewaarborgd.
Nee, er zijn geen toelatingsexamens voor de Vakroute. Veel Vakcolleges houden intake-gesprekken zodat jongeren en hun ouders vooraf een goed beeld krijgen van de Vakroute en of de Vakroute aansluit bij de belangstelling en talenten van de jongere.