Het bestuur van de netwerkorganisatie LVV heeft per 1 augustus afscheid genomen van drie vertrekkende bestuursleden: Rolf Mulder, Edwin van den Hooven en Jacques Wilbers. Het bestuur dankt de drie bestuursleden voor hun inzet de afgelopen jaren.

Inmiddels is het bestuur uitgebreid met dhr. Herjan Reuten (directeur Vakcollege Noordoostpolder). Een welkom aan Herjan! Hiermee bestaat het bestuur uit voorzitter Jenny Oldenhuis (Vakcollege Nxt!), en de leden Frank Out (Technische College Velsen)  en Herjan Reuten (Vakcollege Noordoostpolder).

Herjan en Frank gingen namens het bestuur op 11 oktober in gesprek met een aantal leden over belangenbehartiging en krachtenbundeling van netwerkorganisatie LVV.

Leden konden van te voren aangeven welke thema’s actueel waren; hier rolden 4 agenda-punten uit:

1. Hoe zien we de netwerkorganisatie LVV?

We willen het simpel en doelmatig houden. Samen optrekken, samen krachten bundelen, hierbij gebruik maken van de online mogelijkheden. Heb je een best-practice om te delen, plan een online moment in en ga met elkaar in gesprek.

Er is een vacature voor een bestuurslid per 1/1/22 (bij voorkeur een penningmeester). Geïnteresseerden kunnen zich melden bij één van de huidige bestuursleden of coördinator Ineke Veerkamp.

2. Stand van zaken rond Nieuwe Leerweg en beroepsgerichte programma’s

(zie Brief Nieuwe Leerweg die mede namens LVV hierover verstuurd is aan vaste kamercommissie van OCW)

Albert Hendriks van de Meerwaarde ontvangt nav vragen over deze brief mogelijk een delegatie van OCW. Advies: laat hen ervaren wat ‘leren door doen’ is en betrek ook het mbo. KTS Teylingen heeft een ambtenaar van OCW laten metselen en lassen en heeft hiermee het vmbo en Vakcollege-concept goed op de kaart gezet. De vraag die onder de aanwezigen leeft: Wat is het probleem met de Gemengde Leerweg (GL)? Laat de GL met rust en laat de beleidsmakers zich richten op het examenprogramma van de Theoretische Leerweg! Een andere vraag is waar onderliggende stukken te vinden zijn. Er lijkt geen logische opvolging te zijn van kamerbrieven etc. De concept-examenprogramma’s voor de nieuwe leerweg zijn wel te vinden via Nieuwe leerweg – Sterk Beroepsonderwijs.

“Wat is het probleem met de Gemengde Leerweg (GL)? Laat de GL met rust en richt je op het examenprogramma van de Theoretische Leerweg!”

3. Notitie Onderwijsraad: Later selecteren, beter differentiëren

In het kort: Later selecteren, beter differentiëren | Advies | Onderwijsraad

Vroege selectie in combinatie met sterke externe differentiatie heeft risico’s voor de toegankelijkheid van het onderwijs, voor gelijke onderwijskansen en de socialisatiefunctie van het onderwijs, aldus de onderwijsraad. Deze knelpunten zijn niet te ondervangen binnen het huidige onderwijsstelsel. Daarom adviseert de Onderwijsraad om later te selecteren en beter te differentiëren: meer intern (flexibeler, op maat) en minder extern. Om dit te kunnen realiseren is een structuurwijziging nodig voor het voortgezet onderwijs.

Wat vinden wij als Vakcolleges van deze ontwikkeling? Aanwezigen gaven aan dat zij juist gelukkige leerlingen zien, die eindelijk hun praktische talenten kunnen laten zien. Passend bij het onderwijsconcept ‘leren door doen’ is om vakken te kunnen afsluiten op een hoger niveau; dat lezen we ook terug in de notitie van de onderwijsraad. Wat opvalt is dat er met geen woord gerept wordt over het toevoegen van een praktische of beroepsgerichte component. Hiermee kun je een brugperiode meer betekenisvol en levensecht inrichten en kun je alle leerlingen (niet alleen de vmbo-ers) laten ‘leren door doen’. Dat past ook goed bij het toenemend aantal Vakmavo’s en Vakhavo’s.

4. Welke punten zou u naar voren willen brengen voor belangenbehartiging  of krachtenbundeling?

  • Davinci Vakcollege heeft een bijeenkomst gehad voor hybride docenten, dit was een groot succes.
  • Docententekort is een nijpende kwestie. Zou het voor de beroepsgerichte vakken niet beter te werken met een ‘bekwaamheid’ ipv een ‘bevoegdheid’?
  • Na augustus 2024 worden de STO-gelden structureel. Verzoek aan het bestuur om in de gaten te houden dat de harde profielen goed ondersteund blijven en dat de samenwerking behouden blijft die nu in de lucht is.

Het bestuur neemt bovenstaande punten mee, en spreekt onderling af wie welk punt in welk gremium inbrengt.

Heeft u prangende kwesties? We horen het graag! Via onderstaande mailadressen kunt u terecht bij het bestuur van netwerkorganisatie LVV:

Frank Out,                   f.out@technischcollegevelsen.nl

Herjan Reuten,           h.reuten@vakcollegenoordoostpolder.nl

Jenny Oldenhuis,        joldenhuis@nxt.eu

De volgende online kennisdeling met het bestuur is op 24 januari 2022, 16.00-17.00 u!