Stef Macke (Vakcollege Tabor d’Ampte) en Johan Dekker (Vakcollege Petrus Canisius) hebben het initiatief genomen tot een brief aangaande de praktijkcomponent in de nieuwe leerweg. Als netwerkorganisatie LVV zijn we daarbij aangesloten en mede-ondertekenaar. Beide directeuren onderhouden de contacten n.a.v. deze brief met de VO-Raad en de vaste Kamercommissie van OCW. Op donderdag 23 november voerden zij een interessant gesprek bij het ministerie van OCW met Susan van den Heuvel, projectleider Nieuwe Leerweg en Marion Hoeberichts, programma-manager Sterk Beroepsonderwijs over onze zorg mbt de praktijkgerichte component in de Nieuwe Leerweg. Stef geeft naar aanleiding van dit gesprek aan:

“Uitstekend dat straks elke leerling in de theoretische leerweg ook een praktische component gaat volgen. Belangrijk om ook in de toekomst de tekorten aan mensen met een beroepsopleiding op te lossen. Wij pleiten voor handhaving van de bestaande beroepsvoorbereidende profielvakken en beroepsgerichte keuzevakken zoals die nu ook worden onderwezen in de basis-kader en gemengde leerweg van het het vmbo. Maak geen onderscheid tussen basis-kader en de Nieuwe Leerweg. Blijf deze profiel- en keuzevakken gebruiken in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs naast eventueel nieuw te ontwikkelen vakken. Door geen onderscheid te maken, wordt in hoge mate bijgedragen aan een positiever imago van het beroeps(voorbereidende) onderwijs. Ook de theoretische leerweg is onderdeel van kansrijk vmbo.”

Tot slot

Beide directeuren van Vakcolleges hebben tevens gepleit voor de variant van 5 theorievakken en 1 beroepsvoorbereidend vak waarin examen gedaan wordt. Dan kun je substantieel aandacht besteden aan de praktische kant van het curriculum.

Zij wachten (samen met bestuur LVV) de pilots af. Mooi dat dit gesprek met Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een vervolg krijgt.

Met dank aan de tekstuele bijdrage van Stef Macke, directeur Tabor College, locatie d’Ampte