Jonge mensen zijn in hun opleiding gebaat bij een goed beeld van het beroep en een goede aansluiting op het vervolgonderwijs. Directeuren en docenten van Vakcolleges juichen het toevoegen van de praktijk aan de Nieuwe Leerweg (NLW) toe. Echter, zij maken zich zorgen over de invulling van deze praktijkcomponent.

Vanwaar deze zorg?

Binnen de pilots van de NLW wordt momenteel ingezet op nieuw ontwikkelde, meer algemeen geformuleerde praktijkcomponenten. Het inzetten van beroepsvoorbereidende profiel- en keuzevakken dreigt hiermee te verdwijnen. Dat betekent:

  1. Geen mogelijkheid voor leerling om te kiezen uit het ruime aanbod van keuzevakken, hetgeen de motivatie en aansluiting op het mbo niet ten goede komt.
  2. Geen stimulering voor het beroepsvoorbereidend onderwijs bij de NLW, terwijl dit wel noodzakelijk is met de tekorten op de arbeidsmarkt.
  3. De doorlopende leerroute mbo 3/4 wordt bemoeilijkt omdat de praktijkgerichte programma’s van de NLW minder goed aansluiten op verwante mbo-beroepsopleidingen.
  4. Een combinatiegroep Kader en NLW wordt onmogelijk.
  5. Samenwerking met AVO-scholen (knowhow praktijkdocenten, gebruik maken van praktijklocaties) wordt niet gestimuleerd, dit staat haaks op intentie Sterk Techniek Onderwijs.

Tenslotte:

Uit onderzoek blijkt dat de 6 jaar geleden ontwikkelde examenprogramma’s hebben geleid tot een verhoogde instroom in het vmbo. Ook de ervaring van de Vakcolleges met de Gemengde Leerweg is positief. Dus laten we voortborduren op de ingeslagen weg en niet opnieuw het wiel uitvinden! Bovendien voorzien we met de huidige ontwikkeling van de NLW een tweedeling in het vmbo: aan de ene kant Basis/Kader en aan de andere kant de Nieuwe Leerweg, een ongewenste ontwikkeling!

Het bestuur van netwerkorganisatie LVV gaat namens de Vakcolleges graag met de ministers van OCW in gesprek hierover.

Jenny Oldenhuis (directeur Vakcollege NXT), joldenhuis@nxt.eu
Herjan Reuten (directeur Vakcollege Noordoostpolder), h.reuten@vakcollegenoordoostpolder.nl
Frank Out (directeur Technisch College Velsen), f.out@technischcollegevelsen.nl

Meer weten?

Dit manifest is namens netwerkorganisatie LVV verstuurd naar de ministers van OCW, de vaste kamercommissie van OCW, VO-raad en SPV. We blijven deze ontwikkeling nauwgezet volgen en houden u op de hoogte van ontwikkelingen. Zie ook het artikel over het gesprek met OCW door Stef Macke, Johan Dekker (directeuren Vakcolleges) en Wiebe Terpstra (directeur Techniek ROC Horizon College). Het artikel over de online bijeenkomst met Vakcolleges over dit onderwerp op 24 januari vindt u hier.